ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੌਦੇ — ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਦੂਈ ਵਿੰਡੋ ਬਕਸਿਆਂ, ਹਰੇ ਲਾਅਨ ਅਤੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਝਾਅ

ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ , ਤਾਪਮਾਨ , ਸਥਾਨ , ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟਰ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ.

ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ:

1. ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘
ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 2. ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 3. ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ
ਦੇਣਾ 4. ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 5. ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਲਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 6. ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ।

ਪੌਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ, ਪੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ (ਬਰਨਿੰਗ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ)। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਲੀ (ਲਾਰਕਸਪੁਰ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ) ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰੋ । ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ , ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਠੋਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ: ਹਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੀਵੀਆ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ), ਪੌਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸਤਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

ਢਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਾਈ ਕਰੋ , ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਢਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੀ ਸਤਹ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਫ਼ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਟਣਾ ਕੇਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਮਲਚ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮਲਚ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਵੇ

ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਟਰਾਂ ਲਈ ਮਲਚ ਸਮੱਗਰੀ

ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਢੱਕਣ (mulch) ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਅਨ ਕਲਿੱਪਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ, ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਤੂੜੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲਾਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਗੋਭੀ ਮਲਚਿੰਗ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮਲਚ ਦੀ ਪਰਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੀਂਹ ਦੇ ਬੈਰਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ pH ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਭੂਮੀਗਤ ਟੋਆ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਪੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੇ, ਬੈਰਲ ਜਾਂ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟੇਨਰ ਬੰਦ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੋਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 5 ਸੁਝਾਅ

 1. ਤੇਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿਓ । ਇਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਫੁੱਲਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲ ਹਾਈਡਰੇਂਜ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਮੈਪਲ) ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 2. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਾਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿੰਡੋ ਬਕਸਿਆਂ ਜਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
 3. ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 4. ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ । ਛੋਟੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਜਲਦੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਗਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ। ਖੁਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੀਜ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
 5. ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਦ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਣਾਅ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥ: ਪੌਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪਸੀਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈੜੇ ਜਲਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਖਭਾਲ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਰਝਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਟੱਬ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਸਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਘੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੱਲੇ ਪੌਦੇ ਉਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ. ਤਾਜ਼ੇ ਪੋਟੇਡ ਪੋਟੇਡ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੌਦਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰਫ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਪੀਸੀਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਤਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਾਲਕੋਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ । ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਟਰਿੰਗ ਕੈਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਕਸੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡ੍ਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਟਿਪ: ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੱਤੇ ਜਾਂ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਬਰਤਨਾਂ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਸੜਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

ਉੱਚ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਹਲਕੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟ ਨਮੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

perennials ਅਤੇ shrubs ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ

 • ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧਾ ਪੌਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਲਾਅਨ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਗ ਦੀ ਹੋਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਟਰਿੰਗ ਡੱਬੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
 • ਹਰੇਕ ਰੁੱਖ ਲਈ 5 ਤੋਂ 20 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਆਕਾਰ, ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਲਚ ਨਾਲ ਢੱਕੋ।
 • ਹਲਕੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਟਿਪ: ਫਲੈਟ-ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਥੂਜਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਬਾਂਸ ਅਤੇ ਬੁਡਲੇਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਫਲੀਆਂ, ਮਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੀਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਟਮਾਟਰਾਂ, ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਆਬਰਜੀਨ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਨਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਲਡ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ

 • ਜਵਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਵੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
 • ਸਿਰਫ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਗਿੱਲੇ ਪੱਤੇ ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਫੈਨਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਬ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫੈਨਿਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਤਲ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਮੱਧਮ-ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੋਖਲੀਆਂ ​​ਜੜ੍ਹਾਂ

0 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ

ਸਲਾਦ, ਪਾਲਕ, ਪਿਆਜ਼, ਲੀਕ, ਮੱਕੀ, ਸੈਲਰੀ, ਮੂਲੀ

ਮੱਧਮ ਡੂੰਘੇ ਰੂਟਰ

20 ਤੋਂ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ

ਮਟਰ, ਬੀਨਜ਼, ਖੀਰੇ, ਮਿਰਚ, ਗਾਜਰ, ਗੋਭੀ

ਡੂੰਘੇ ਰੂਟਰ

40 ਤੋਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ

ਪਾਰਸਨਿਪ, ਚੁਕੰਦਰ, ਟਮਾਟਰ, ਸਕੁਐਸ਼, ਤਰਬੂਜ, ਐਸਪੈਰਗਸ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸੁਝਾਅ : ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੇਸ਼ਿਕਾ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਮੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜੈਵਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਅਨ ਕਲਿੱਪਿੰਗਜ਼ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ — ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਣੀ

ਹਰੇ ਭਰੇ ਲਾਅਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਖਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਹੁੰਮਸ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛਾਂਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁੱਕੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇੱਕ ਲਾਅਨ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ ਟਿਪ: ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤਹ ਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਅਨ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਾਹ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ‘ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ: ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਚੱਕਰ 10 ਤੋਂ 15 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਗ ਸਿੰਚਾਈ ਖਰੀਦੋ

ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ


ਲਾਅਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੇਰੀਸਕੇਪਿੰਗ

ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ । ਹਰੇ ਭਰੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਰੰਗੀਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਾਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (ਜ਼ੇਰੀਸਕੇਪਿੰਗ) ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੌਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ। ਠੋਸ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜੰਗਲੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਅਨ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਸਤਰੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ: ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਾਹ, ਸਪਰਜ, ਕੋਨਫਲਾਵਰ ਜਾਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਿੱਘੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ

ਹਲਕੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ (ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਮੇਬਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਹੁੰਮਸ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ ਮਲਚ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਰਤ (ਲਾਅਨ ਕਲਿੱਪਿੰਗਜ਼, ਪੌਦੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਖਾਦ) ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਲਚ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ: ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਲਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁੰਮਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ

ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਗਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਰਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਟੋਏ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ.

ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਓ

ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:

 1. ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਓ (ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਧੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।
 2. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ।
 3. ਲੰਬੇ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ।
 4. ਨਮੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
 5. ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ, ਨਮੀ ਸਿੱਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ‘ਤੇ।
 6. ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 7. ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੌਸਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਹਾਰਕ ਟਿਪ: ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਗੇਜ ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਖਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੋ।

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ:

 • ਸਥਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ: ਸਥਾਪਨਾ ਭੂਮੀਗਤ ਹੈ, ਪੌਪ-ਅੱਪ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲਾਅਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 • ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡ੍ਰਿਪ-ਸਿਸਟਮ ਹੈੱਜ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਤੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ ਬਿਸਤਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡ੍ਰੀਪਰ ਜਾਂ ਸਪਰੇਅ ਨੋਜ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡ੍ਰਿਪ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿੰਚਾਈ ਸ਼ੰਕੂ ਦਿਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ੰਕੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੇਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਰਤਨ, ਬਾਲਕੋਨੀ ਬਕਸੇ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੱਲ.
 • ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਡ੍ਰਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਬਾਲਕੋਨੀ ਲਈ ਸਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲੱਭਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰੇਨ ਬੈਰਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਸੁਝਾਅ: Iriso ਡ੍ਰਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਡਜੱਸਟੇਬਲ ਡ੍ਰਾਈਪਰ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਾਗ ਸਿੰਚਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ — 6 ਤੱਥ

 1. ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ । ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 2. ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਦੀਵੀ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
 3. ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਲਚ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਪਰਤ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 4. ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ , ਅੰਤਰ-ਫਸਲੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਲਚਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੈਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
 5. ਹਰੇਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 6. ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ । ਜੇਕਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਗਰੱਭਧਾਰਣ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ

  ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪਤਝੜ ਵਾਲੇ ਦਰੱਖਤ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਰੀ ਲੌਰੇਲ, ਬਾਂਸ ਜਾਂ ਰੋਡੋਡੈਂਡਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ । ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭਾਫ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸੋਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ‘ਚੈਰੀ ਲੌਰੇਲ — ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭੂਰੇ ਪੱਤੇ, ਹੁਣ ਕੀ?’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

  ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਗੁਲਾਬ, ਤਿੱਤਰ ਬੇਰੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੀਦਰ, ਆਈਵੀ ਅਤੇ ਕੋਨੀਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੁਝ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ।

  ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਟਿਊਲਿਪਸ, ਡੈਫੋਡਿਲਸ, ਹਾਈਕਿੰਥਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬ ਬੇਲੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਘੜੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਘੜੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੁੱਖ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ